Ode zdi ke zdi / Between the walls

Ode zdi ke zdi / Between the walls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODE ZDI KE ZDI – výška 40 cm
Between the walls – height 40 cm